Книга Hazaryň yssy tomsy

Книга Hazaryň yssy tomsy

Hazaryň yssy tomsy

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Hazaryň yssy tomsy
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Hazaryň yssy tomsy"
Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Tanymal ýazyjy Agageldi Allanazarowyň «Hazaryň yssy tomsy» romany hem türkmen topragy öz beýik Garaşsyzlygyny alandan soň dörän uly göwrümli eserleriň biri boldy.
    Roman taryhy eser däl, emma ol ondan şeýle bir uzakda hem däl. Ýazyjy eseriň gahrymany Mämmethanowlaryň maşgalasynyň mysalynda uzak geşmiş bolmadyk bu döwri dartgynly taryhy wakalaryň üsti bilen beýan edýär.
    Şeýle-de bu kitaba ýazyjynyň dürli ýyllarda çap edilip, okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylanan nowellalarynyňam birnäçesi girizildi.