0.0

О книге

Men bu ýygynda ozaldan okyjylara belli bolan:
«Kalbyma syýahat», «Çat açan menzil», «Daýyňam
gözüňde bolsun» powestlerimi girizdim. Bularyň
üçüsi-de dürli ýyllarda neşir edilip, okyjylar tarapyndan
gyzgyn garşylanan eserler bolupdylar.
Powestleriň hersi barada telim synlar, makalalar
ýazylypdy.
Powestleriň ikisi boýunça çeper kinofilm surata
düşürildi.
Men bu eserleri täzeden neşire taýynlamak bilen
olaryň okyjylar üçin telim bir wagtdan bäri, duşjak
bolup duşyp bilmän ýören dostyna duşan ýaly ýakymly
boljagyna tama edýärdi.

Жанры: Повесть
Рейтинги этой книги за 2016 год за всё время
Повесть 311 3802
Среди всех книг 33346

Другие книги автора – Агагельды Алланазаров 40 книг

Похожие на книгу „Daýyňam gözüňde bolsun“