Книга Daýyňam gözüňde bolsun

Книга Daýyňam gözüňde bolsun

Daýyňam gözüňde bolsun

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Daýyňam gözüňde bolsun
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Daýyňam gözüňde bolsun"
Скачать отрывок книги для чтения
 • Описание
 • Men bu ýygynda ozaldan okyjylara belli bolan:
  «Kalbyma syýahat», «Çat açan menzil», «Daýyňam
  gözüňde bolsun» powestlerimi girizdim. Bularyň
  üçüsi-de dürli ýyllarda neşir edilip, okyjylar tarapyndan
  gyzgyn garşylanan eserler bolupdylar.
  Powestleriň hersi barada telim synlar, makalalar
  ýazylypdy.
  Powestleriň ikisi boýunça çeper kinofilm surata
  düşürildi.
  Men bu eserleri täzeden neşire taýynlamak bilen
  olaryň okyjylar üçin telim bir wagtdan bäri, duşjak
  bolup duşyp bilmän ýören dostyna duşan ýaly ýakymly
  boljagyna tama edýärdi.