Книга Ogulbike - Ýalňyz durna

Книга Ogulbike - Ýalňyz durna

Ogulbike - Ýalňyz durna

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Ogulbike - Ýalňyz durna
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Ogulbike - Ýalňyz durna"
Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Ogulbike biziň edibiýatymyzda Watan ykbaly bilen ykbaly bap gelýän, öz döwründe ondaky durmuş barada batyrgaý, şahyrana pikir ýöredip bilen, otlukly ykbal goşgularyny ýazan şahyr bolupdyr.
    Ýurt garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soň onuň hem goşgulary metbugatda peýda bolup ugrady. Onuň goşgularynyň gazetlerde çap bolmagy okyjylarda uly gyzyklanma döretdi.
    Ogulbikäniň okyjylar tarapyndan gowy görülen «Täleý şapagy» atly goşgular ýygyndysy 2005-nji ýylda çap edildi. Şeýle-de soňky ýyllarda şahyr gelniň şygyrlaryndan birnäçesi, rus, gazak, belorus dillerine hem geçirildi.
    Ogulbikäniň bu ýygyndysyna onuň ozalky ýygyndysyna giren goşgulary bilen bir hatarda heniz çap edilmedik goşgularynyňam ençemesi girizilip, kitabyň üsti ýetirildi. Ogulbikäniň ykbal goşgulary halkymyzyň unutmaly däl taryhynyň sahypalaryndan ybarat.
    Döwrüniň hakyny sesi bolmagy başaryp, öz agysyna goşup il agysyny aglan zehinli, watançy, geliniň ýürekden syzylan şygyrlarynyň hem ýene-de okyjylarda ýürekdeşlik tapjagyna ynanýarys.