Книга Ojak I kitap

Книга Ojak I kitap

Ojak I kitap

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Ojak I kitap
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Ojak I kitap"
Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Türkmenistanyň häzirki zaman, Beýik Galkynyşlar eýýamynyň tanymal ýazyjylarynyň biri Agageldi Allanazarowyň «Ojak» atly bu kitabyna onuň soňky ýyllarda döreden «Sürgünler», «Düwlen» romanlary bilen birlikde nowellalarynyò
    hem birnäçesi girizildi.
    «Sürgünler» romanynda XX asyryň başlarynda Türkmenistanyň günorta etraplarynda ýarym çarwa, ýarym daýhan hojalyklaryò täze sowet hökümetini kabul edişleri, kolhoz gurluşygy, bu ugurda alnyp barlan zorlukly, gödek syýasatlar netijesinde paýhyn edilen, tozdurylan maşgalalaryň agyr pajygasy taryhy maglumatlar esasynda beýan edilýär.
    Roman türkmen halkynyò bellibir döwürdäki taryhy bolmak
    bilen birlikde ol öz okyjylaryny häzirki parahat durmuşyň— Beýik Galkynyşlar eýýamymyzyň gadyryny bilmeklige, mertebesine dokunmaklyga çagyrýar. «Düwlen» romany ýazyjynyò soòky ýyllarda döreden eserleriniň biri bolup, onda ykbal tüweleýine düşen we durmuş ýoly asla garaşylmadyk ýerlerden gelip çykan türkmen ýigidi Balkandyr nemes gyzy Bertanyò dartgynly ykbaly yzarlanýar.