Главная / Книги / Ojak I kitap

Книга Ojak I kitap

 • Рейтинг
 • просмотров - 2165
  статей - 0
 • Рейтинги в жанрах:
  место среди всех книг в жанре Роман
 • Скачать отрывок книги для чтения
Купить книгу "Ojak I kitap"
 • Описание
 • Türkmenistanyň häzirki zaman, Beýik Galkynyşlar eýýamynyň tanymal ýazyjylarynyň biri Agageldi Allanazarowyň «Ojak» atly bu kitabyna onuň soňky ýyllarda döreden «Sürgünler», «Düwlen» romanlary bilen birlikde nowellalarynyò
  hem birnäçesi girizildi.
  «Sürgünler» romanynda XX asyryň başlarynda Türkmenistanyň günorta etraplarynda ýarym çarwa, ýarym daýhan hojalyklaryò täze sowet hökümetini kabul edişleri, kolhoz gurluşygy, bu ugurda alnyp barlan zorlukly, gödek syýasatlar netijesinde paýhyn edilen, tozdurylan maşgalalaryň agyr pajygasy taryhy maglumatlar esasynda beýan edilýär.
  Roman türkmen halkynyò bellibir döwürdäki taryhy bolmak
  bilen birlikde ol öz okyjylaryny häzirki parahat durmuşyň— Beýik Galkynyşlar eýýamymyzyň gadyryny bilmeklige, mertebesine dokunmaklyga çagyrýar. «Düwlen» romany ýazyjynyò soòky ýyllarda döreden eserleriniň biri bolup, onda ykbal tüweleýine düşen we durmuş ýoly asla garaşylmadyk ýerlerden gelip çykan türkmen ýigidi Balkandyr nemes gyzy Bertanyò dartgynly ykbaly yzarlanýar.