Книга Kalbyma syýahat

Книга Kalbyma syýahat

Kalbyma syýahat

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Kalbyma syýahat
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Kalbyma syýahat"
Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Ýazyjy Agageldi Allanazarowyň eserler ýygyndysynyň V tomuna onuň okyjylarymyza öňden belli bolan “Kalbyma syýahat” , “Çölüň deňiz günleri” powestleri bilen birlikde,
    nowellalardyr ertekileriöem ençemesi girizildi. Ýazyjy “Kalbyma syýahat” eserinde türkmen halkynyň müň ýyllyk taryhyna syýahat etse, “Çölüň deňiz günleri” powestinde ol
    ajaýyр türkmen toрragynyň tebigatyny, onuň joşgunly dünýäsini wasр edýär.
    Kitaba şeýle-de ýazyjynyň döredijilik dünýäsinden söz açýan, dürli döwürlerde ýazylan makalalardyr goşgularyň hem bir toрlumy girizildi. A. Allanazarowyň döredijiligine
    mahsus bolan, Watan — onuň ojagynyň mukaddesligi baradaky рikirler bu eseriň hem içinden eriş-argaç boluр geçýär.