Книга Ojak III kitap

Книга Ojak III kitap

Ojak III kitap

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Ojak III kitap
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Ojak III kitap"
Скачать отрывок книги для чтения
 • Описание
 • Türkmeniň beýik Garaşsyzlyk zamanynyň
  görnükli ýazyjylarynyň biri Agageldi
  Allanazarowyň «Ojak» romanynyň üçünji
  kitaby hem onuň 1-nji hem 2-nji kitaplarynyň
  gönüden-göni dowamy bolmak bilen, birlikde
  munuň hem esasynda halk ykbaly ýatyr.
  Romanda diýdimzorlukly Sowet zamanynda
  talaňa salnan, bala-çagalary bilen gün
  edilip ýat illere sürgün edilen türkmen maşgalalarynyň
  ykbaly öz beýanyny tapýar.
  «Ojak« häzirki zaman ilkinji döredilen köp
  tomly romanlaryň biri bolmak bilen, ol bu gün
  ýurdumyzda alnyp barylýan beýik, tutumly
  işleriň buýsançly mukamy bolup ýaňlanýar.