Книга Günüň öýi

Книга Günüň öýi

Günüň öýi

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Günüň öýi
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Günüň öýi"
Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Tanymal ýazyjy, şahyr Agageldi Allanazarowyň dürli döwürlerde çagalara niýetläp ýazan eserleriniň iki tomlugynyň 1 kitabyna onuň goşgulary, ertekidir poemalary girizildi. Bu toma giren eserleriň köpüsi dünýä dilleriniň hem onlarçasyna terjime edildi. Tomluga girizilen eserler Garaşsyz Türkmenistanyň çagalaryna hem mynasyp sowgat bolar diýip tama edýäris.
    Bu eserler hem Agageldi Allanazarowyň döredijiligine mahsus millilige, watançylyk duýgularyna, mylaýym ýumora ýugrulypdyr.